Sagopraxis för föreningen Gyllene Hjorten och dess sagovärld Erborigien

Som den antogs på ordinarie årsmötet den 16:e februari 2002.

Erborigien är en gemensam skapelse av Gyllene Hjortens medlemmar. En genomsyrande tanke i denna praxis är att alla skall ha möjlighet att bidra till skapandet och att ingen enskild skall kunna hävda ”ägande” eller tolkningsföreträde i något område av Erborigien. Erborigien skall förbli gemensam egendom.

Den här praxisen är skapad för att sätta ramarna för sagoverksamheten, och för att tydliggöra hur föreningens kollektiva berättande av sagan går till:

Rollinnehavare

Det som rör den egna rollen eller den lokala hemtrakten för rollen har rollinnehavaren rätt att fatta beslut om så länge det inte berör ett större skeende eller påverkar andra roller. Vid det förstnämnda måste kontakt tas med Världsgrupp och kanske ett världsmöte utlysas. Påverkar det en annan roll måste frågan diskuteras med den andra rollens spelare. Spelare som har roller som jarlar, prinsar, överstepräster, storpräster, blotare etc, etc, etc, är mer bundna av världens och sagans logik och har ett särskilt ansvar för sina roller eftersom rollernas agerande påverkar så många fler än enbart den enskilda rollen.

Arrangör

Arrangörer har ett mandat att göra sina arrangemang, och runt det skapa och fatta beslut om en rad frågor. Arrangörer bör kontakta världsgruppen och i frågor av större vikt skall arrangörer göra detta för att bolla idéer och informera om planer - så att kollisioner mellan arrangemang med tidigare beslut inte sker.

Världsgruppen

Medlemmarna i världsgruppen är en grupp ämbetsmän som tillsätts av årsmötet för ett år i taget. Världsgruppens huvudsakliga förvaltningsuppdrag är att vårda världsbilden. Ämbetsmännen har att för årsmötet redovisa sin verksamhet i en egen verksamhetsberättelse. Världsgruppen har mandat att mellan årsmöten förvalta beslut och praxis i föreningen. Exempelvis: föreslår någon att vampyrer skall finnas i Erborigien är det världsgruppens sak att informera om att ”nej, vår praxis är att vampyrer inte finns, av följande anledningar…” men samtidigt peka på att världsmöte om vilka raser som finns kan vara en väg att komma vidare om man inte är nöjd med argumentet.

Världsgruppen kan ge klartecken och säga ok till medlemmars idéer om det stämmer överens med sagan, och de kan också avgöra vad som är ”fränt” eller ”ofränt”. Världsgruppen kan, tillsammans med arrangörer (för gjorda och kommande arrangemang) dra ut konsekvenser av händelser mellan olika evenemang och fatta beslut om dessa för att levandegöra världen.

Nätet

Föreningens forum är ett bra medel för att testa idéer och diskutera saker. Någon formell beslutanderätt har inte nätforum. Detta beror på att olika medlemmars närvaro på nätet är starkt varierande, och för att nätdiskussioner är ett trubbigt instrument för beslut. Däremot är det önskvärt att exempelvis världsmöten förbereds genom nätdiskussioner.

Världsmöte

Ett världsmöte är ett möte som behandlar en speciell fråga, ett område, en företeelse eller något annat väl avgränsat. Alla medlemmar har rätt att kalla till ett världsmöte, som alla intresserade (medlemmar såväl som icke-medlemmar) har rätt att närvara på med yttranderätt. Ett världsmöte skall utlysas i god tid före (med god tid menar vi helst åtta, dock minst fyra veckor) mötet, så att alla intresserade kan med rimlig planering komma till mötet. Mötet skall hållas på en sådan plats som också är tillgänglig för de flesta intresserade.

Kallelsen skall också ange vad mötet skall handla om (kyrkan, magi, Aralond, Randersmark, Handel eller något annat). Kallelsen skall också innehålla en konkret dagordning, exempelvis: 1) Aralonds historia, 2) Aralondisk kultur, 3) Nordbornas kultur, 4) konflikten Aralond-nordbor 5) Politiska läget i Aralond just nu… Det är önskvärt att mötet har förberetts genom diskussioner på nätet i ämnet, och att sammankallande samlat ihop det material som finns inför mötet.

Det mötet kommer fram till skall sammanfattas och skrivas ned. Mötena skall sträva efter att nå konsensus bland deltagarna. Om detta inte är möjligt utan går till omröstning är det enbart medlemmar som äger rösträtt på mötet.

Ett beslut som inte gillas av någon kan föras upp till årsmötet för slutgiltigt avgörande.

Årsmötet

Årmötet skall fastställa hur Erborigien skall förvaltas. Årsmötet är också högsta beslutande organ i sagofrågor där konsensus inte har nåtts.

Fotnot om kampanjer: När begreppet infördes i föreningen avsågs med kampanjer två eller flera sammanhållna äventyr/speltillfällen av en och samma arrangör där en del roller är de samma som leder till ett slutmål. Idag används kampanjer på olika sätt med olika innebörd. Ett sätt begreppet används idag är sammanhållet idégods.