Årsmöte

Plats:
Studiefrämjandets lokaler
Portalgatan 2B, Uppsala

DAGORDNING FÖR GYLLENE HJORTENS ÅRSMÖTE 2016
1. Stämmans öppnande av styrelsens ordförande.
2. Val av ordförande och sekreterare för stämman.
3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.
4. Fråga om kallelse till stämman har skett i behörig ordning.
5. Fastställande av dagordning.
6. a) Styrelsens berättelse över det gångna årets verksamhet, inklusive
b) Berättelse över det gångna årets utveckling i Erborigien.
c) Styrelsens ekonomiska berättelse.
7. Revisorernas berättelse.
8. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.
9. Fråga om användande av uppkommen vinst, alternativt täckande av uppkommen förlust.
10. Fråga om arvoden och andra ersättningar till ombud, styrelse och revisorer.
11. Val av styrelseledamöter.
12. Val av ämbetsmän.
13. Val av revisorer samt revisorssuppleant.
14. Val av valberedning.
15. Motioner.
- motion angående stadgeändring
(andra beslutet av Jonny Hjorters motion om tid för kallelse m.m. till årsmötet)
16. Fastställande av verksamhet för kommande verksamhetsår.
17. Fastställande av budget för kommande verksamhetsår.
18. Världsfrågor.
- Inga anmälda.
19. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår.
20. Övriga ärenden.
21. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt för medlemmars granskning.
22. Stämmans avslutande.