Årsmöte 2022

Välkommen till årsmöte för Föreningen Gyllene Hjorten.

Äntligen så kan vi ha ett fysiskt möte då pandemin börjar avta men vi ska fortfarande vara försiktiga och följa de råd och försiktighetsåtgärder som FHM utfärdat.

Mötet kommer hållas online via Teams så medlemmar som inte kan närvara på plats ändå kan deltaga i mötet och rösta. Samma regler gäller dock för yttrande- och rösträtt som vanligt.

Här är länken till Teamsmötet: 
Anslut i din dator eller mobilappen
Klicka här om du vill delta i mötet

Enligt föreningens stadgar skall årsmöte hållas före mars månads utgång, och kallelse ska ske minst fyra veckor före stämmans avhållande. Alla är välkomna att ta del av mötet på plats (om inte mötet själv beslutar annat), men bara betalande medlemmar 2022 har yttrande- och rösträtt på mötet. Betala därför din medlemsavgift i tid innan mötet (se hemsidan för detaljer). Det här förtydligandet syftar bland annat till att undvika att icke-medlemmar uppbär förtroendeposter, vilket förekommit.

Handlingar till årsmötet kommer att publiceras på hemsidan och mailas ut till medlemmar minst sju dagar innan mötet, men inte skickas ut i pappersform.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor innan mötet dvs. den 13 mars. Motioner kan skickas in till sekreteraren på adress: sekreterare@gyllenehjorten.se

Styrelsen kommer finnas på plats från kl. 12.00 och förbereda så det är bara att droppa in närhelst ni kan efter det klockslaget för att hjälpa till eller socialisera lite innan mötet.
Mötet startar exakt 13.00.

Föreningen bjuder på fika såklart och när det sker smidigast beslutar vi under mötet. Ta gärna med något enkelt hantverk att pyssla med under mötet om ni vill.

Har ni några frågor ang. mötet så kontakta ordförande Peter Engström på 070-464 49 71 eller ordforande@gyllenehjorten.se

VÄLKOMNA!

Styrelsen
Peter Engström, Klara Wellander, Karin Fonnaland,
Axelina Nilsson, Vigdir Hedenberg och Emma Wallet


DAGORDNING FÖR GYLLENE HJORTENS ÅRSMÖTE 2022

1. Stämmans öppnande av styrelsens ordförande.

2. Val av ordförande och sekreterare för stämman.

3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.

4. Fråga om kallelse till stämman har skett i behörig ordning.

5. Fastställande av dagordning.

6. a) Styrelsens berättelse över det gångna årets verksamhet, inklusive

b) Berättelse över det gångna årets utveckling i Erborigien.

c) Styrelsens ekonomiska berättelse.

7. Revisorernas berättelse.

8. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.

9. Fråga om användande av uppkommen vinst, alternativt täckande av uppkommen förlust.

10. Fråga om arvoden och andra ersättningar till ombud, styrelse och revisorer.

11. Val av styrelseledamöter.

12. Val av ämbetsmän.

13. Val av revisorer samt revisorssuppleant.

14. Val av valberedning.

15. Motioner.

16. Fastställande av verksamhet för kommande verksamhetsår.

17. Fastställande av budget för kommande verksamhetsår.

18. Världsfrågor.

19. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår.

20. Övriga ärenden.

21. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt för medlemmars granskning.

22. Stämmans avslutande.