Noedrens friherredömen

Denna text är hämtad ur utskicket till Noedrens Tid, och är ännu inte helt uppdaterad med lajvets resultat. Den beskriver alltså läget 637. För en historisk bakgrund, läs Noedrens historia.

Myrkvid

Vapen för Myrkvids friherradöme.

Till ytan är kanske Myrkvid det största friherredömet i Noedren, men i praktiken kontrollerar man bara en smal remsa åkerjord längs kanten av Björkskogen, samt den sparsamrna bebyggelse som förekommer längs handelslederna genom densamma. Friherren nyttjar ett par smärre fästen som bevakar lederna och ett fort i staden Brethlavi, som dock inte grundlagts utav aralanthier, utan ännu till del befolkas av ett annorlunda släkte kallat ”druider”. Friherredömet Myrkvid har sin upprinnelse inför Det långa kriget, då jarlen behövde en starkare övervakning av Björkskogen. Redan under inledningen av kriget hade Aralantha lyckats närma sig Brethlavi, till vilket Noedren fick kungliga handelsrättigheter år 476. Friherradömet för som vapensköld ett svart träd på rört fält.

Åren innan Mornams kupp hade den randerska handelsstationen Vidarsborg börjat byggas vid Rakenälvens mynning. Friherren av Myrkvid förtörnades över att Aralanthas konung lät detta ske. Han ställde sig på Mornams sida och inför kuppen ledde han ett överfall mot Vidarsborg, där han lät innebränna och nedgöra den randerska garnisonen och föra bort övriga. Strax därefter gick han också samman med jarl Meiron av Odels trupper för att nedgöra en annan randersk styrka, som kommit från Borgevid över Raken och bränt Brethlavi. Friherren av Myrkvid mördades år 632 och ingen har kunnat efterträda honom. Lag sitter sedan dess i spjutspets ände och Brethlavi behärskas nu av herrelösa rövarband.

Läs även ”Vidarsborgs fall”.

Öska

Vapen för Öskas friherradöme och friherreätt.

Ett inte fullt så rikt friherredöme i kanten av Jarneskogen nära Skrämsle kullar. Friherreätten har innehaft Öska sedan Stigfinns dagar och för av tradition samma namn och vapensköld som länet, vilket är en röd sparre på vit botten.

År 624 förjagades friherren Hakvinn av Öska från sin borg sedan han i vredesmod dragit vapen mot sin länsherre jarl Vidukinn; detta sedan jarlen våldfört sig på friherrens dotter och enda barn. Hakvinn återvände sedan och ställde sig på Mornams sida, och med sina trogna rebeller försvarade han byn Hovas kulle mot randerske kung Vidar, tills jarl Meiron av Odels kom í ordning och kunde besegra randersmarkana. Hakvinn av Öska insattes sedan av Mornam som herre över de kvarvarande delarna av Noedren efter styckningen. Friherren har haft starka band till Meiron av Odels sedan slaget vid Hovas kulle, och har i praktiken varit dennes vasall. Under 636 dog Hakvinn, fortfarande barnlös (?!), och friherredömet Öska står nu utan friherre.

Tarnam

Vapen för ätten Tjurblänke.
Vapen för Tarnams friherradöme.

Ett rkt friherredöme på gränsen till Odels. Den behärskas idag av ätten Tjurblänke som för en vapensköld med lyrformade tjurhorn i rött på vit botten. Friherrevapnet är gult med ett svart falkhuvud bärande en röd huva med svart tofs.

Inför kuppen stod friherren av Tarnam vacklande mellan Mornam och de kungatrogna. Denna neutralitet kunde inte accepteras av Torskåren (en kyrklig frikår) som stormade fästet och avrättade friherren. Sonen Eskar tog därefter över och ställde sig på Mornams sida. Friherrinnan och dottern fördes till Noedren som gisslan, medan sonen Eskar undkom. Eskar hämnades detta genom att anfalla några tempel i Noedren och kom att kallas för Eskar kättaren eller Eskar blodiga för dessa dåd. Senare gjorde han dock bot för gudarna vid templet i Aahren.

Tarnam ställdes sedan under Odels och har skött sig väl. Idag har friherredömet lämnats tillbaka. Eskar är fortfarande friherre och hoppas kunna komma överens med jarl Linn.

Jarne

Vapen för Jarnes friherradöme.

Jarne är ett rikt friherredöme med viktig träproduktion. Det för en delad sköld i blått och guld med trenne granar.

Staden med samma namn är också en viktig strategisk stödjepunkt mellan Noedren och Aahren. Den gamla friherren avrättades av Mornam då han hade vinterläger i staden inför anfallet mot Noedren, men utsåg ingen ny friherre. Odels övertog friherredömet efter kuppen och har där låtit bygga en mäktig borg.

I samband med jarl Linns kröning återlämnades marken till Noedren, men borgen och staden hålls fortfarande av Meirons bror.

Hagavad

Höll sig troget mot Hamrnarvall under kuppen, men föll för ett anfall från den förrädiske friherren av Sevaskog. Friherreätten berövades sitt land och jarlen av Åtuna lät installera en ny friherre i Hagavad. Denne nya friherre, Unn Kopparslå, var en framgångsrik köpman i Åtuna som lånat ut stora summor till jarlen. Marken fick hennes ätt som ersättning för detta.

Hagavad lämnades tillbaka av Åtuna till Noedren i samband med jarl Linns kröning.

Sevaskog

Friherredömet är berömt för sina linodlingar med staden Lindal som centrum för produktionen. Friherren Birger Bengtsson Al är en känd hjälte sedan krigen 619 och 622 mot Ödesnaronien. Inför Mornams kupp kom han dock att ställa sig på Åtunas sida mot släkten Hammarvall. En gammal fejd med friherren av Hagavad gjorde att han överföll sin mycket svagare granne i norr.

Efter Noedrens fall kom friherren av Sevaskog att lyda under Åtuna. Han kom dock att styra över delar av de tidigare friherredömena Laumarn och Öskas marker. Hagavad fick dock en egen nyutsedd friherre. I samband med jarl Linns kröning lämnades friherredömet tillbaka.

Laumarn

Vid kuppen var Laumarn lojalt mot Hammarvall och en del av Noedrens här hjälpte till att hålla staden, som dock stormades av jarl Meiron av Odels i ett tidigt skede. Efter kuppen klövs friherredömet och Åtunas friherre i Sevaskog tog hand om den större östliga delen. Själva staden Laumarn kom dock fortsatte att hållas av friherren Gendor Alreksson Nåås, vars ätt för en styckad och ginstyckad sköld i rött och blått med ett silverne horn.

När Laumarn stormades togs friherren till fånga och jarlen av Odels erbjöd honom att stanna kvar som friherre i resterna av friherredömet under friherren av Öskas ståthållarskap. Friherren accepterade detta och kom att bli den mest inflytelserika i rest-Noedren under friherre Hakvinn av Öska. I delningen av Noedren förlorade Laumarn delar av sin mark till Sevaskog, men fick i gengäld annan mark från Sevaskog och Hagavad.

Varefter Hakvinns ålderdom gjorde honom svagare kom friherre Nåås att få mer makt även över ting utanför det egna friherredömet. Det mesta tyder på att friherre Nåås hoppades på att bli utsedd till ny jarl i Noedren när Öska dött och fredsavtalet löpt ut. Linn Marke Hammarvalls plötsliga uppdykande lade olyckliga hinder för hans planer.

Norra Ran

Detta rika friherredöme mellan Hagån och Markån stod lojalt mot jarlen vid kuppen och kom efter Noedrens delning att lyda under Öskas ståthållarskap. Fríherren avsattes och ersattes av den från Odels inflyttade friherren Björg Eldsporre vars landriddarsäte förötts av den uppväxande Rakenskogen.

Södra Ran

Det södra av de två rika friherredömena mellan Hagån och Markån. Stod liksom det norra på jarlens sida vid kuppen. Friherren dog i försvaret av Noedrens stad men ersattes av sin kusin som styrde friherredömet i stillhet under friherren av Öska.

Nordanudd

Fiiherredömet ligger längst ned i sydöst på gränsen till Tuve. Vid kuppen ställde sig friherren på kungens sida och gjorde gemensam sak med motståndskämparna i staden Khanmar som höll ut länge mot Mornams anfall. Jarl Vidukinns son Morgan Marke var inblandad i detta och stupade vid försvaret av staden.

När Mornam vunnit kom Nordanudd att tillfalla Tuve och har sedan dess styrts därifrån. Fríherredömet har inte lämnats tillbaka.

Österslätt

Det friherredöme som ligger närmast Aahren. Vid kuppen ställde sig friherren, som var god vän till jarlafamiljen Winghíerta i Aahren, på Mornams sida. Under Mornams år kontrollera det friherredömet av jarlen i Aahren och efter freden av rådets ståthållare. I samband med jarl Linns kröning lämnades det dock tillbaka till Noedren.

Ullerbo

Vapen för Ullerbos friherradöme.

Den vid kuppen unge friherren Gullrik Bergek valde att ställa sig neutral, och till skillnad från Tarnam lyckades man med detta. Under Mornams år kom det ändå att lyda under jarlen av Aahren, och lydde sedan liksom Österslätt under rådets ståthållare Meiron Winghierta. I samband med jarl Linns kröning lämnades det dock tillbaka till Noedren.

Fríherredömets vapen är en gyllene sköld med en röd pilbåge.

Karta

Karta över Noedren.