Tuve efter kuppen

Av Peter Engstöm.

626

Oktober

Mornam tar makten i riket.

Ellinor Nordenstierna låter fängsla sin bror Edar och makten över Tuve.

Lorin Winhardt, borgmästaren, och ett flertal av de som var trogna Edar och Nars ätt greps och avrättades.

Flera av jarladömets friherrar och landriddare svär sig till Ellinor och Mornam för att få behålla sina gods och privilegier. Där ibland friherren Gejron Ramstarke, en av jarl Edars tidigare vänner var en av de första att ansluta sig till Ellinor.

November

Jarlen tillsätter ett nytt råd i staden bestående av folk trogna henne. Rode Iljander blir ny borgmästare. Folket i staden protesterar fortfarande men stadsvakten som blivit fördubblad håller nitisk ordning och stadens fängelsehålor är fullsatta.

Spåmannen Suruyen bränns på bål, anklagad för Lokedyrkan och samröre med Erdamaars magiker.

Jarlen sätter upp nya lagar och förordningar samt höjer skatterna. Exempelvis får inte värdshusen vara öppna längre än till midnatt. Stadsborna får inte längre resa fritt. Folket börjar anpassa sig till det nya styret.

December

Ett upprorsförsök i staden slås ner och fler avrättningar på inblandade borgare och även en del präster beskådas på stadens torg. Folket skräms till lydnad och lugnet lägger sig över staden.

Till ny rektor för Sidmans höga skola utnämns Ferje Emlin, före detta rådsmedlem och en av stadens lärde.

En skandal skedde i templet under midvinterblotet då blotaren Ambrosius Gyllenskägg vägrade välsigna kung Mornam och jarlen krävde blotarens omedelbara fängslande. Tempelvakten skyndade till för att skydda blotaren och det hela höll på att sluta illa om inte borgmästare Iljander hade ryckt in och, med risk för att själv komma i onåd hos jarlen, övertalat henne att låta det hela bero till efter ceremonien.

Det hela slutad med att blotaren blev satt i husarrest i templet tills han officiellt bett jarlen om ursäkt, svurit sig åt Thorgunn samt hyllat landets nye konung, något som han fortfarande vägrar. Att han fortfarande är vid liv beror på jarlens sentimentalitet då blotaren redan är till åren kommen och dessutom var en av de som utbildade och uppfostrade Ellinor och resten av hennes syskon.

627

Januari

Det börjar viskas runt om i staden om en hemlig motståndsrörelse som intrigerar mot stadens styre och trotsar jarlen. Nidvisor om jarlen dyker upp runt om i staden samt slagord klottrade på husväggar. Jarlen tar ingen notis om det hela men stadsvakten sätts på att forska i det.

Februari

Motståndsrörelsen, som kallas för Silverhöken, blir allt fräckare och dess tilltag blir mer och mer irriterande för jarlen och rådet. En belöning på 20 silver utfästs till den som kan ge upplysningar om upprorsledaren.

En räd mot stadens stoltaste och finaste värdshus, Silverkannan, görs efter ett tips och fler ur Silverhökens liga grips, men flera hann fly och undkomma. Värden anklagas för inblandning och efterlyses men återfinns inte och antas ha flytt staden. Silverkannan stängs av rådet. Bland de gripna återfinns Ivena Nordenstorm, gillesäldste för stadens läkekvinnor, Redor Finn, träsnidare, Nivina Djere, Sidmans bibliotekarie samt Felin Barkforse, rådsmedlem med flera.

Enligt en kungörelse från slottet avrättades före detta jarlen Edar Nordenstierna Grip den sjunde dagen denna månad. Det skedde på slottet inför endast ett fåtal vittnen. Anledningen att det inte skedde offentligt sägs vara att jarlen inte ville se sin egen bror utskämd och bespottad av allmänheten.

April

En av jarlens skatteindrivare överfalls och rånas vid Björksund, dådet skylls på Silverhöken. Detta var det första av en lång rad överfall på jarlens folk och Mornamstrogna. Alla överfall tros höra samman med Silverhöken.

Arbetet med skolans utbyggnad återupptas då templet donerar pengar till det halvfärdiga bygget som avstannade då det uppdagades att förre rektorn, Darrvi Erdalon, stulit skolans kassakista och sedan försvunnit från staden.

Maj

Friherre Ramstarke försvarar en av jarlens fogdar mot ett överfall och lyckas rädda de insamlade skatterna. Han belönas av jarlen själv.

Juni

Vid en fräck fritagning från slottet lyckas flera av Silverhökens medlemmar fly samt ett antal krigsfångar från segern vi d Hovas Kulle.

Jarlen höjer den utfästa belöningen på Silverhöken till ett guldmynt.

Borgarrådet Olvar Wenge mördas på öppen gata utanför templet. Förövaren lyckades fly undan stadsvakten.

En brand utbryter i ett av slottets magasin men den släcks efter heroiskt arbete från slottsvakten. Dådet skylldes på Silverhöken.

628

November

Ett mordförsök mot friherre Ramstarke avstyrs i sista stund. De inblandade fängslas och avrättas senare.

630

April

Till ny befälhavare för jarlens trupper utses Korem Kautmar, en landriddare med fanemästares titel bördig från Ullsta och mycket kompetent. Rykten säger även att han skall vara jarlens nya älskare.

Juni

Jarlen ändrar på landriddare Kautmars inrådan rotsystemet för sina egna trupper så de endast uppgår till tio man i varje rote.

631

Augusti

Sidmans Höga skola inviger den nya flygeln som finansierats av templet och som, när allt är färdigbyggt, skall bli en värdig konkurrent till tempelskolan i Lärke är det tänkt.

632

Maj

Den andra dagen denna månad var det avskedsbankett för jarlen och de som skulle följa med henne till Aahren. Det blev en munter tillställning. Dock grumlades glädjen något dagen efter när det framkom att riddarna Morgongåva och Slaghand hade rymt under nattens festligheter och att de mördat ett par befäl. Jarlen var rasande men kunde inte göra mer än att efterlysa dem innan hon och hären under pompa och ståt red ut ur staden mot Erdamaar.

Staden bevakas nu endast av stadsvaktens tre rotar och jarlens kvarlämnade garnison på en fana. Slottsvakten är decimerad till endast en rote.

I gryningen den 23:e anfalls staden. Östra porten anfalls av rebeller ledda av exjarlen Simon Marke Hammarvall av Noedren. Det höll på att sluta illa då en inspektion överraskade de stadsvakter som skulle öppna porten och Simons rotar tvingades klättra över murarna och slå sig fram till portarna.

Vid västerport gick det bättre, Rurik Liljensköld, kapten i stadsvakten, såg till att portarna stod vidöppna när friherren Gejron Ramstarke stormade in och direkt anföll garnisonen.

Dock satte sig den väldrillade fanan till motvärn och striderna blev hårda men till sist fick de retirera in i garnisonshuset som belägrades av Ramstarkes trupper. Slottet stormades av Edar och intogs och säkrades på bara ett par timmar. Snart vajade det röda baneret med kungatornet över slottsmurarna tillsammans med Edars eget.

Under dagen säkrades strategiska platser runt om i staden samt att härolder skickades ut runt om i staden som proklamerade för befolkningen vad som hänt och att den sanna regentens utvalda jarl, Edar Nordenstirna Grip, tillsammans med Noedrens sanna jarl, Simon Marke, återtagit staden och att allt nu kommer att återgå till det normala.

Jarl Edar och hans befälhavare håller ett snabbt krigsråd under eftermiddagen där underbefälen avrapporterar vad som hänt under förmiddagen och nuvarande truppantal.