Nems skola

Nems skolas symbol.

Tidigt efter sitt återvändande från bortom norrskenströskeln började furst Kei tala om Nems storhet och om hur Nem inspirerat stora tänkare genom tiderna. Nems skola instiftades av furst Kei år 643 kort efter att han utropat sig till furste. Under furstemötet i vetri 645 utsåg han Nemrals näve till skolans beskyddare.

Begåvade män och kvinnor från hela Naronien och även andra delar av Erborigien har flockats till skolan sedan den öppnades. Det är en av de största lärda satsningarna i Naronien och ambitionen är att kunna rivalisera med de välansedda skolorna i Aralantha som länge har ansett sig stå utan motsvarighet i övriga Erborigien. På många sätt kompenserar Nems skola också för den intellektuella förlust som stängningen av templet i Nemevid innebar. Det är den självklara platsen för upplysta, lärda samtal i det nya Naronien.

Skolan har under furstens överinseende lyckats dra till sig de främsta bland de lärde och här förmedlas kunskap i Nems anda: såväl boklärdhet som mer praktiska färdigheter som smide och andra hantverk lärs ut. Även Nems system för magi lärs ut, men utan den aralanthiska traditionen av balanssträvan.

Vissa menar på att satsning på Nems skola är ett intyg på att Kei är en sann fredsfurste som investerar i landets kultur. Andra menar att skolan är ett förtäckt vapen varigenom Kei samlar kunskap om sådant som stärker hans egen makt såsom till exempel vapensmide, militär strategi och magi.

Någonting som skiljer Nems skola från andra läroverk är att den är öppen för alla. Om du uppvisar talang så spelar det ingen roll från vilket samhällsskikt du kommer eller om du kan betala för din utbildning (det finns vissa stipendier som erbjuds de som visar sig särskilt lovande). Detta står i skarp kontrast till de aralanthiska skolorna som vanligen är förbehållna de övre samhällsskikten som kan betala för sig.

Nems skola är organiserad via mästare. En person som är tillräckligt lärd i ett ämne tar sig an så många elever som denne har intresse och resurser till. En elev kan ha flera mästare om eleven studerar flera ämnen, men oftast har man en huvudsaklig mästare som förväntar sig engagemang och lojalitet från eleven. Det är gott om akademiska stridigheter mästarna emellan och allt som oftast hamnar eleverna i kläm mellan två - eller flera - starka viljor.

Skolans symbol är Nems spira på vit och svart bakgrund. Det är inget krav att bära denna symbol, men den som studerar vid skolan och som vill understryka detta kan bära märket synligt. Det tillverkas vanligen i tyg och sys fast på ett plagg. Placeringen är oftast över hjärtat eller på vänstra sidan av bröstkorgen. Det finns många vid Nems skola som inte väljer att skylta med symbolen, särskilt då de befinner sig utanför Naronien.

Den som bär skolans symbol och har förkovrat sig inom ett kunskapsområde markerar ofta det genom en detalj i områdets färg på märket. Det kan vara genom att brodera en kant i den färgen, fästa en färgad tråd vid märket eller göra ett par stygn i en färg på märket. Det anses allmänt att den som ägnat mindre än ett års heltiddstudier åt ett område är så ny på området att denne inte bör markera det på symbolen.

De sköna konsterna (blått)

Även om Nems skola är långt ifrån Skolan för skalder och lekare eller skolan i Lisya så erbjuder den allt som en ädling kan tänkas vilja utbilda sig i. Välrenommerade mästare i musik, etikett, skriftkonst och dans undervisar i allt som en ädling behöver kunna för att föra sig korrekt. Men allt är inte ämnat att enbart behaga. Även retorik, politik, fäktkonst och militär strategi lärs ut på skolan.

Magi (gult)

Nems system, magikernas sätt att bemästra den magiska kraften, har i långa tider varit något som det talats tyst om utanför de invigdas kretsar. Furst Keis sätt att lyfta fram Nem som den förste vise som vandrade Erborigiens mark, som innan Nar förstod sammanhang och krafter större än någon anade, har fått mången magiker att vädra morgonluft. Furst Kei menar att kunskaperna i Nems system skall komma folket tillgodo och att de med Nem kan ta makten över sina liv på ett annat sätt än genom gudarna.

Magikergillet i Aahren förhåller sig avvaktande till den nya skolan eftersom man tvivlar på att Nems skola strävar efter att bevara balansen i samma utsträckning som gillet. Flera av de aralanthiska magikerna menar att konsten lärs ut på ett allt för frikostigt och vårdslöst sätt.

Hantverk (rött)

De skickligaste smederna, särskilt inom vapensmide, välkomnas till Nems skola där de förfinar sina konster. Det handfasta uppbyggandet av det krigshärjade Naronien har också lyft fram behovet av skickliga arkitekter, vilket har blivit ett mycket populärt ämne på skolan. Hantverken spänner från det praktiska och enkla till det intrikata och konstfärdiga.

Natur (grönt)

Studier i natur inbegriper såväl botanik och läkekonst som geografi och kartritning. Allt som står att finna i naturen kan också studeras. Hit hör även studier av människor och andra varelser såsom älvor, vättar, troll, dvärgar med flera. Det pågår ett ständigt samtal mellan det fåtal studenter av wenheimskt ursprung som studerar vid skolan kring om man bör studera vättar på samma sätt som människor, eller klumpa ihop dem med alla andra omänskliga varelser. Det har också gjorts vissa försök i hästavel på skolan, men det är ett långsamt projekt som man verkar vilja hålla en låg profil i tills man har några konkreta resultat att visa på.