Gyllensköldsupproret

Händelser i och omkring Wenheim år 625. Denna text är både gammal och detaljerad, och rekommenderas endast för den sanna kalenderbitaren.

Maj

9 (Lör) Derion finner under en expedition i Rashskogen brev tillhörande Gyllensköld. Breven talar om en förestående kupp i Gargul anstiftad av Mornam genom Gyllensköld.

10 (Sön) Derion sänder bud till Klintje efter tre fänikor vättar med order att genast avtåga mot Gargul för att förstärka staden.

31 (Sön) Ergan Kruseman, Ravindals borgknekt, flyr efter ett kort men tappert försvar av Ravindal mot Mornams lejda soldater till sjöss med siktet inställt på Tiria, för att där söka hjälp hos jarlen.

Juni

2 (Tis) Gyllenskölds styrkor intar Gargul.

7 (Sön) Rannvi och Derion anländer till Vidars midsommarfirande vid Den Gyllene Hjort.

Rannvi får Tritis furstebrev i sin ägo, vilket senare under dagen överlämnas till prins Kei.

8 (Mån) Rannvi sluter ett principiellt avtal med prins Kei om att få arrendera Triti. Bud från Gargul om stadens fall anländer under eftermiddagen, varpå hövdingen genast ger sig av tillsammans med Regin Faste som eskort.

13 (Lör) Derion sluter ett avtal med Vidar och Ranod om samarbete mellan ländernas kyrkor och bibliotek. Tvisten om vättarna remitteras till ett koncilium under kommande kyrkomöte.

14 (Sön) Derion med följe intar nattläger i Brethlavi. Jorund ger sig av för att möta herr Riddar Eskil.

15 (Mån) Derion lämnar Brethlavi med ett litet följe på väg mot Yabon. Rannvi och Regin anländer till Yabon. Förklädda undersöker de läget i staden. På ett värdshus i stadens skummare delar, "Svärdsmannens Sång", dansar Rannvi för att skydda sin identitet. Kontakter tas med de trogna.

17 (Ons) Rannvi och Regin lämnar Yabon på väg mot Gargul.

18 (Tor) Kväll: Rannvi "överfalls" av trogna trupper. Hövdingens styrka uppgår nu till omkring 300 man. Härting stäms till den sista augusti i Kragge, en by ungefär två dagsmarscher NV om Gargul.

24 (Ons) Rannvi dansar seendets dans, blir avbruten, drabbar samman med och dödar fem av Mornams hejdukar.

28 (Sön) Drabbningen vid Onag, en by ca tre dagsmarscher från Gargul. Rannvis nu knappa tusende dåligt rustade soldater mot Gyllenskölds huvudarmé med omkring två tusenden välrustade knektar. Efter små sammandrabbningar drar sig hövdingens trupper tillbaka efter Österleden.

29 (Mån) Rannvi och Derion möts tidigt om morgonen vid Erth, en liten by invid Österleden. Samman beslutar de flytta härtinget till Fakaz i Klintjebergen den 15:e i augusti. Hären avtågar i NV-riktning.

30 (Mån) Kväll: Mindre sammandrabbningar med Gyllenskölds armé. Vägen NV avskuren.

Juli

1 (Ons) Derion avreser mot Fakaz. Rannvi viker med hären söderut.

2-15 Rannvi tvingas vika vidare i sydlig och östlig riktning.

15 (Ons) Derion anländer till Fakaz, där ca 500 soldater redan väntar.

Rannvi utformar en plan för att ta sig till Gargul: Via Rannir skall hon vattenvägen nå staden, en manöver som undgår Gyllenskölds spejare.

22 (Mån) Rannvi når Rannir.

23 (Tis) Hären ger sig på flottar ut på Rannir. I kvällningen når nyheter från övriga riket hövdingen.

26 (Sön) Floden spärrad av Gyllenskölds trupper. Små skärmytslingar äger rum, men inga allvarligare strider Rannvi tvingas landstiga på den södra stranden.

Rannvi beger sig mot Dolth. Gyllensköld kan genom Mornams hjälp skicka förstärkningar från Ravindal.

Augusti

3 (Mån) Rannvi når Dolth och finner det starkt befäst, varför hon änder hären söderut.

5 (Ons) Bud från Argachtons råd i Aahren når Derion.

8 (Lör) Derion avreser mot Aahren.

15 (Lör) Härting avhålls under ledning av Dolgan Vävare, Arnaks borgknekt. Tinget samlar omkring 1000 man, samtliga tämligen välrustade.

Hären i Fakaz, nu uppgående till drygt 1500 man, vara hälften vättar, avtågar mot Gargul under Dolgans ledning.

26 (Ons) Rannvi siktar Rimsir. Staden står under Gyllenskölds kontroll. Belägring inleds direkt. Under natten stormas staden med mycket få förluster.

30 (Sön) Rannvi attackerar djärvt Gyllenskölds huvudstyrka med stor framgång.

September

1 (Tis) Slaget vid Rimsir. Vidar anländer i lagom tid för att bistå Rannvi vid slaget. Slaget pågår hela dagen och blir mycket blodigt. I skymningen är Gyllensköld i grunden slagen, med förluster och saknade som uppgå¨r till över 2000 man. De allierades förluster uppgår endast till knappa 5000.

3 (Tor) Rannvi lämnar befälet över hären till riksförvaltaren Eldan Edenmark, att tillsammans med konung Vidar skyndsamt tåga mot Gargul. Själv anträder hon i sporrsträck färden mot Fakaz.

7 (Mån) Derion lämnar Aahren.

10 (Tor) Rannvi når Fakaz där ytterligare 400 man samlats.

11 (Fre) Rannvi rider mot Gargul. Fotfolket från Fakaz kommer efter.

12 (Lör) Norra och södra hären, sammanlagt dryga två tusen soldater, sammanträffar två dagsmarscher från Gargul och Gyllenskölds flyende här befinner sig inom drabbningsavstånd. Under natten utbryter bråk mellan vättar och randersmarkare, och i sin tur mellan randersmarkare och de wenheimare som försöker försvara vättarna.

13 (Sön) Hela dagen går åt till att ordna upp de värsta oroligheterna i lägret, samtidigt som Gyllenskölds här tågar mot Gargul.

14 (Mån) Den förenade hären sätts återigen, trots mycken gruff och klagan, i rörelse mot Gargul. Gyllensköld når vid kvällningen staden och startar förberedelserna för att klara en belägring.

15 (Tis) Hären når staden och sluter den hjälpligt inne. Sämjan mellan de olika folken är ansträngd och frågan om befälsföringen diskuteras i tämligen hätska ordalag.

16 (Ons) Rannvi anländer till Gargul. Diskussionerna från gårdagen fortsätter.

17 (Tor) Gyllensköld låter översända ett ultimatum till Rannvi, i vilket han ger henne och de utländska förrädare och vättepack med vilka hon samarbetar, ett dygn att ge upp och överlämna sig till Wenheims rättmätige härskare.

Derion anländer till Tiria. Soldater och material lastas i fartygen.

18 (Fre) I gryningen håller Rannvi ett flammande tal inför hären, där hon på ett lysande sätt lyckas förlika de trätande. Strax därefter gör Gyllensköld ett utfall som framgångsrikt slås tillbaka. Belägringen organiseras nu ordentligt och tillverkning av stormstegar och annat nödigt startas.

19 (Lör) En mindre flotta under Derions ledning löper ut från Tiria.

26 () Det första stormningsförsöket mot Gargul inleds.

27 () Flottan seglar in i Ravindals hamn och bränner Mornamns fartyg samtidigt går trupper till anfall från land. Gargul värjer sig.

30 Ravindal faller efter blodiga strider.

Oktober

15 Gargul stad faller. Borgen håller angriparna på gott avstånd.

16 Gyllensköld låter meddela att han kan hålla borgen för en mycket lång tid, randersmarkarnas stormningstaktik har inget att hämta. Han begär ett tillbakadragande av (Randersmarks) styrkor(na) och fri lejd för honom från borgen.

17 Gyllenskölds krav tillmötesgås till mycket ringa del.

19 Derion och hans styrkor kommer seglande från Rannir ut på Ymne.

24 Templet befrias från ödespräster

November

1 Stort blot hålls.

15 Gyllensköld och hans kumpaner ertappas flyende borgen genom en av dess hemliga gångar.

16 Borgen kapitulerar.

19 De sista av Gyllenskölds styrkor ger upp i Dolth. Wenheim befriat!

27 Rannvi håller ting. Utrensningar och utnämningar.

December

5 Stort blot följt av fest i Gargul.

19 Gyllene Hjorten sammanträffar i SV Randersmark. (Midvinter på Urds källa)

21 Wenheimare och Randersmarkare genomför gemensamt midvinterblot i Lärke.

Kommentarer

Kalendariet är bitvis skissartat. Särskilt den sista delen (från 19 september) härhör från suddigt kopierade handskrivna anteckningar.

Floden Rannir är av allt att döma floden som flyter från Ymne sjö vid Gargul till Sorgens flod. Ett annat namn på denna flod är "Ymne älv".

Riddar Regin Faste spelades vid ett par tillfällen av Patrik Olsson.

Skeppen som Derions hjälphär använde sig av bekostades till stor del av Aldor Irrfärdur. För denna hjälp dubbades han till riddare och fick det stora anseende han senare har utnyttjat i Wenheim.

Ulver Wrange dubbades till riddare midsommar 625. Som nybliven riddare begav han sig till Wenheim där han lyckades samla en del lokalbefolkning från Brantvik till Rannvis stöd. De anslöt sig till hären och deltog i striderna. För detta dubbades Ulver senare även till riddare av Wenheim och förlänades gården Gard i Brantvik.