Slaget om Birest

Översikt över Slaget om Birest

läses med fördel tillsammans med en karta över staden

Före

Under natten före slaget har ett avtal slutits mellan Naroniens marsk och en medlem ur stadens råd som var beredd att förråda Birest mot fördelar för egen del, främst att han själv och hans likasinnade skulle få behålla sin frihet och egendom under och efter striden. Han gick då med på att släppa in naronska soldater genom stadens södra port, som är liten och delvis blockerad och som vaktas av rådet och stadsvakten.

I skydd av nattens mörker blir därför en handfull spejare insläppta i staden och sprider sig bland husen för att under morgontimmarna starta bränder som ska fungera som distraktion när striderna börjar.

Morgon

I gryningen står ett envig mellan furst Grimar och hans utmanare, riddar Alrik av Chelmarorden. Riddar Alrik lyckas avväpna fursten men väljer att låta honom leva, och fursten återgäldar detta genom att hugga riddaren med en dolk och såra honom svårt. Trots att fursten lovat att Birest skulle lämnas oskatt om han förlorade enviget genomförs anfallet.

I enlighet med marskens plan tågar därför trupp mot den stora stadsporten i norr för att anfalla staden på det sätt som försvararna väntat sig. Trupperna består till största delen av soldater från Triti och från Njarka, de medför ett fåtal kastmaskiner och stöds av Tritis riddare och de njarkiska vättarna, som dock hålls i reserv inledningsvis. Innanför norra porten och spridda längs palissaden mot den västra porten finns försvararna, ledda av prinsen själv som för befälet vid norra porten och överlåtit den västra åt borgmästaren, riddar Thorgrim. Där finns prinsens folk och tillresta aralanthier, främst bland dem en stor trupp från Chelmarorden, och dessutom veteraner från kriget i Naronien.

Vid den östra porten vaktar under tiden stadsvakten och stadens råd, och den porten hålls blockerad från insidan men kommer vid behov att kunna användas som en utväg för stadsborna ifall staden behöver utrymmas.

På olika ställen i staden, främst i de norra delarna, brinner hus utan synbara skäl, man misstänker att någon tänt på men hittar ingen skyldig och har svårt att bekämpa bränderna.

Samtidigt sker det egentliga anfallet i hemlighet vid södra porten, där förrädaren och ett fåtal betrodda som uppgjort öppnar porten och släpper in trupperna från Nemevid. Marskens plan är att låta soldaterna ta sig in i staden och därefter befästa palissaden och den närbelägna skogen med de fåtaliga kvarvarande bågskyttarna för att hindra en aralanthisk ryttarstyrka från att närma sig staden.

Planen stupar dock på att införandet av trupp går långsammare än förväntat, porten är smal och endast en eller två i bredd kan passera igenom. Snart upptäcks tilltaget av försvarare som inte är i lag med förrädaren och larm når fram till västra porten och östra porten att förstärkningar behövs i söder. Genom insatser från stadsvakten, vanliga borgare och hjälpare utifrån, främst bågskyttar som fattar posto på taken, lyckas man under riddar Thorgrims ledning pressa tillbaka anfallarna så att stadsvakten åter kan försegla porten. I striden stupar dock riddar Thorgrim.

Vilka som öppnat porten förblir okänt och även om hotet är avvärjt har åtminstone ett femtiotal soldater från Nemevid tagit sig in bland gator och hus där de orsakar stor skada. Flera ur stadsvakten och försvarare från västra porten påbörjar en genomsökning för att hitta och oskadliggöra fienderna.

Trupperna från Nemevid blir alltså utestängda från staden i söder och ungefär samtidigt närmar sig den aralanthiska ryttarstyrkan och faller dem i ryggen. Trupperna faller då tillbaka i en reträtt mellan palissaden och älven mot nordväst, där de beskjuts med pilar och stenar från försvararna på palissaden men där de lyckas ta sig förbi västra porten och förenas med trupperna från Triti och Nemevid vid norra porten. Ryttarstyrkan väljer att inte följa efter eftersom terrängen är ojämn och passagen trång, utan viker istället av kring staden mot nordöst och gör sedan upprepade utfall mot angriparna vid norra porten tills även de njarkiska vättarna sätts in i striden för att hålla dem upptagna.

Mitt på dagen

Vid middagstid sker den första inbrytningen genom norra porten, när trupper från Nemevid, Triti och Njarka med förenade krafter lyckats slå in porten och ta sig in till försvararna på torget innanför. Den första anfallsvågen slås tillbaka men det går inte att stänga porten som skadats svårt och prins Almar beordrar de mer erfarna och stridsdugliga trupperna att bege sig ut och möta fienden på slagfältet. Prinsens trupper leds av riddar Ormklyve, Chelmarordens av riddar Lärka och därtill kommer åtskilliga mindre styrkor till fots av erfarna krigare från staden och av veteraner från kriget och aralanthier.

En mindre trupp ledd av riddar Katil lyckas komma ifatt furst Grimar och en styrka ur Nemrals näve som skyddar honom. Nästan alla ur Näven dräps men fursten själv lyckas undkomma och flyr fältet.

En tid lyckas försvararna hålla angriparna borta från norra porten och de stadsbor som blir kvar innanför palissaden försöker under ledning av prinsen själv blockera porten och laga skador i palissaden och försvarsverken. Hela förmiddagen har kastmaskinerna använts för att vräka tunga stenar mot stadens norra delar och försvarsverken där och många hus är raserade och palissaden på några ställen söndertrasad.

Eftermiddag

Efter hand får dock försvararna ute på slagfältet allt svårare att hålla angriparna ifrån sig, och under eftermiddagen bryter naronierna flera gånger igenom norra porten och trängs tillbaka. Till slut finns inte längre möjligheter att hålla dem ifrån sig och porten faller. Försvararna tvingas falla tillbaka in bland hus och gränser och även om man ibland kan hejda anfallet är det en strid som inte längre går att vinna. Prinsen lyckas ta sig till templet som fortfarande hålls av präster och av en trupp ur Chelmarorden och där förblir han i relativ säkerhet under dagen och kvällen.

När mörkret faller under den sena eftermiddagen avtar stridigheterna och naronierna drar sig undan. Nya försök görs att barrikadera norra porten men även västra porten har nu tagits och fienden rör sig ohejdat in och ut.

Kväll

Under kvällen och natten sker en genomsökning av staden där de naronska soldaterna, främst från Nemevid, går igenom husen för att söka motståndsfästen och framför allt den försvunne prinsen. Även södra porten tas över och den östra bevakas men anses inte viktig nog att besätta förrän nästa dag gryr.

Soldaterna, stundtals ledda av marsken själv, sprider budskapet i staden att slaget är förlorat och Birest befriat från de utländska ockupanterna.

Sedan

Marskens härolder proklamerar att alla som svär sin trohet till furst Kei kommer att få stanna kvar oskadda i staden och delta i återuppbyggnaden. De som vägrar eller ställer till med bråk kommer att tas om hand och skickas till de njarkiska gruvorna. Till Njarka kommer även en del av stadens borgare att omflyttas, främst erfarna hantverkare, som behövs i de njarkiska byarna och städerna. De kommer att behandlas väl och ha möjlighet till en bra framtid i Bokfur, Tver och Njarka tillsammans med sina familjer.

Aralanthier av ädel börd som påträffas i och kring Birest kommer att tas tillfånga och föras till Triti, där de mot en rimlig lösensumma kommer att få fortsätta sin färd hem till Aralantha. Detta gäller dock inte den efterspanade riddar Alrik av Chelmarorden som furst Grimar själv eftersöker och där en stor belöning utlovas för den som kan utlämna honom till fursten. Även en viss riddar Katil söks av fursten och belöningen för henne är högre om hon påträffas levande än om hon redan är död.

Givetvis söker man även efter prins Almar som inte synts till sedan angriparna slutgiltigt tog sig in i staden. Om han påträffas kommer han att behandlas med den största respekt och att föras till Nemevid där hans far väntar honom.