Tunmar

Staden

Befolkning: 1500

Huvudnäring: Genomreseort med många värdshus och goda båtförbindelser. Viktig omlastningsort för flodtrafik mellan Chelmar och Aahren.

Staden Tunmar ligger där Furiaån flödar ut i Nerdrik. Ja, stad och stad förresten. Chelmarborna skulle betrakta Tunmar som ett litet kvarter för att inte tala om vad Tunmar framstår som vid en jämförelse med Aahren. Jämfört med huvudstaden så är Tunmar en by, men i östra Chelmar är Tunmar ändå ett viktigt centra för omlastningar av varor och lokal marknad.

Staden Tunmar är byggd på en kulle där konung Arned sägs ha slagit sitt tredje vinterläger. Tidigt byggdes här en stadsmur som fram till inbördeskrigets början fått förfalla. Idag löper en nyrustad del av stadsmuren, som är femton alnar hög och av sten, runt halva kullen. I hamnens närhet övergår stenmuren till en nybyggd pallisad som fått jordförstärkningar. Nybyggnationerna är genomdrivna av stadens fogde till borgerskapets stora förtret och kostnad.

På stadens västsida vilar friherresätet som består av en fyrkantig barfred med tre tunga torn. Friherresätets murar och torn var länge förfallna - men har under de senaste åren genomgått både rustning och förstärkning. Men i samband med Tunmars resning förstördes stora delar av befästningsverken och barfreden eldhärjades. In i staden kommer man genom hamnens enda porttorn, i sten, eller genom sydporten som ligger vid Nedanbron eller genom nordporten. Sydporten är i ganska dåligt skick, men det uppvägs genom att man måste passera bron. Nordporten däremot är reparerad till dugligt skick.

Strax utanför staden, ett halvt gott bågskott från friherresätet går vägen mellan Chelmar och Aahren.

Styrelse: Staden Tunmar styrs av en fogde. Fogden är tillsatt av friherren. Det är en nyordning sedan resningen 631. Mellan 626-631 fanns även ett råd som var rådgivande till fogden, men det avrättades eller fängslades efter resningen. Tidigare, före kuppen, var det rådet som tillsatte en fogde som godkändes av friherren. Det gör att friherren har stärkt sitt grepp över staden på borgarnas bekostnad.

Garnison: Stadsvakt om 120 man, uppdelade på sex rotar som går i skift. Rotarna fördelas på fyra grupper, fem i varje grupp. Första gruppen bevakar sydporten, andra gruppen nordporten, tredje gruppen hamnen och fjärde gruppen staden och murarna. Stadsvakten förestås av faneförare Thor Thorsson, en man med hård hand. Styrkan är förlagd intill nordporten

Vapen: Stadsvapnet är delat i två fält. Det vänstra är i silver och det högra i blått. Det högra fältet innehåller en kogg i silver som symboliserar Tunmars ställning som sjöstad, och omlastningshamn för trafik till och från staden Chelmar och de södra friherredömena. Det vänstra fältet är i sin tur delad av blå balk som symboliserar Furiaåns flöde ut i Nerdrik. I det övre vänstra fältet finns ett torn i blått som står för stadens stadga och privilegier som stad. Det nedre vänstra fältet innehåller en våg i blått som markerar Tunmars ställning som handelsstad. Stadsvapnet har varit oförändrat sedan staden fick privilegier under konung Edarins tid. Vapnet symboliserar de förhoppningar Tunmarborna hade då. Historien visade dock att staden inte blev så stark som man en gång hoppats.

Friherredömet

Friherren Redon Gardrik av Tunmar är den tredje i sin ätt som styr över friherredömet. Han var personlig vän med jarl Otterberg, men lyckades distansera sig från denne när Otterbergs stjärna dalade. Numera tjänar han jarl Oxblod och finns för tillfället med i dennes här. När resningen skedde fick Redan lov att lämna hären och hans insatser för att ta tillbaka friherresätet gjorde att han vann Mornams respekt. Friherren Redon är runt de femtio och änkling. Hans son och arvtagare Jering Gardrik finns vid hovet i Aahren. I Tunmar finns döttrarna Evandra och Delina. Äldsta dottern Reejna är gift med en friherre i södra Åtuna. Evandra och Delina tillfångatogs av upprorsmakarna, men släpptes innan Mornam började att gå till angrepp mot staden.

Garnison: Friherreborgen har en styrka på 80 man. I ett nödläge kan omkring 200 man sammankallas från närliggande landriddare.

Vapen: Friherredömets vapen är två halvcirklar som möts på mitten och som delar skölden i fyra fält. Halvcirklarna är i guld och symboliserar den rika jordbruksbygden. De två övriga fälten är svarta och symboliserar Nerdrik och de två floder som flyter ut i sjön.

Friherrefamiljen för en röd bäver på ett fält av silver. Under bävern finns en kedja i svart som spruckit.

Noveller