Gyllene hjortens orden

Denna text är hämtad ur Vägen till Erborigien.

Orden fyller i sagan funktionen av det godas sammanslutning av protagonister som, mot till synes hopplösa odds, kämpar mot ondskan. Det är samma tema som återfinns i många andra sagor och historier, exempelvis riddarna kring Runda bordet, gänget runt Buffy the Vampire Slayer, de tre musketörerna, Robin Hood och hans följeslagare i Sherwoodskogen.

En viktig skillnad jämfört med flera av exemplen ovan är att Gyllene hjortens orden inte är centrerad kring en ledargestalt. Inom Orden är alla jämlikar och världsliga titlar upphör i teorin att vara betydelsefulla när ordensmedlemmar möts. Eden som svurits förenar hög som låg. I spelet märks eden genom att rollerna i Orden gör sitt bästa för att lägga åsiktsskillnader åt sidan och arbeta tillsammans. Inom orden finns dock riddarna av den Gyllene hjortens orden. Dessa är främst bland jämlikar och när ett beslut behövs fattas snabbt eller när enighet inte kan nås väger riddarnas ord tungt.

Orden i Erborigien

Gyllene hjortens orden instiftades för att samla likasinnade i kampen mot de onda makter som härjade i världen. Initiativet till att skapa Orden kom efter överläggningar mellan dvärgakonung Dvalin, överstepräst Ar, och kronprins Eduron, men det var Dvalin som kallade till det första rådslaget.

En budkavle gick genom rikena för att samla dem som kunde vara intresserade av att ingå i en sådan sammanslutning till ett rådslag vid den Gyllene Hjortens värdshus i Sunnifagn år 618. Värdshuset ligger mitt i Björkskogen, vid den gamla landsvägen, där få vägfarande passerar men dit nyheter ändå når. Platsen var vid tidpunkten de fria ländernas sista utpost. Där svor de första tappra äventyrarna sin ed att bekämpa ondskan och ingå i en hemlig sammanslutning uppkallad efter mötesplatsen.

Dvalins bud som kallade goda krafter löd:

Det är onda tider
Fienden är nära
och i hjärtat det svider
minnet av de kära
fränder som är dräpta

...

Den tionde sunnifagn Frejas dag
finns jag på Gyllene Hjort
Jag kallar till rådslag
och gästabud stort
i fägnad oöverträffat

Ordens tidiga år handlade om att bekämpa Ödesnaronien. Med tiden växte ett annat hot, den onde trollkarlen Zaffra. Orden hade fått en svår motståndare och under flera års tid ägnade den sin hela uppmärksamhet åt Zaffra. Till sist kunde Zaffra besegras alldeles i närheten av Gyllene Hjortens värdshus. Konung Gladoron av Aralantha prisade efter det Orden öppet och därmed upphörde den att vara en hemlig sammanslutning. Bland annat lovade kungen att låta prägla guldmynt med en hjort på.

Ordens tid som hyllad gick snabbt över. Mycket kort efter segern mot Zaffra mördades Gladoron av Mornam som ville ta över tronen. Gyllene hjortens orden fick istället för att hamna på mynten pris på sina huvuden. Under åren som följde kämpade ordensmedlemmar mot Mornam tillsammans med övriga som var trogna den gamla kungaätten, Nars ätt. Orden försökte också finna de tre svärd som skulle återföra den rätte konungen, Aralanthas kronprins Eduron, till makten. Det lyckades och Mornam besegrades av Eduron som dock dog strax efteråt.

Decenniet efter handlade mycket om Naronien och kampen mot Lokes tjänare. Lokeprästerna visade sig vara minst lika svåra och farliga motståndare som trollkarlen Zaffra. Saker att nämna här är förstörandet av flera draugar, räddandet av unge prins Almar och att Orden bidrog till att stoppa Hels döttrars försök att förstöra världen. Prins Keis förvandling till furst Kei innebar att Orden förlorade en vän och beskyddare som istället blev en fiende. Furst Kei, som kände till många av Ordens hemligheter slog till mot kända tillhåll och grep kända ordensvänner. Förräderiet orsakade Orden stor skada och sorg.

Gyllene hjortens orden törs inte längre verka öppet och har återgått till att bli en hemlig sammanslutning. När nu tidevarvet närmar sig nästa Stormidsommar står det klart att Orden fortfarande har många uppgifter att fylla.

Ordenslöftet

För att bli medlem i den numera hemliga Gyllene hjortens orden så måste man sväras in av någon av ordensriddarna. Ofta har dessa eller andra ordensmedlemmar under en längre period följt och iakttagit den blivande medlemmen. Personen kan också bli utsatt för vissa prövningar för att man ska förvissa sig om att den blivande ordensfränden är sann och uppriktig i sitt uppsåt att bekämpa ondskan. Slutligen krävs också att minst två systrar eller bröder går i god med sina liv för den nye medlemmen. Ordenslöftets exakta utformning har varierat över tid men innehåller bland annat formuleringar om att helhjärtat bekämpa ondskan, att bistå fränder i nöd och att hålla ordensangelägenheter hemliga för andra.

Det ordenslöfte som används idag lyder:

Nu kallar jag X.
(Riddaren tar fram ett svärd.)
Låt detta symbolisera vår kamp.
(X lägger handen på svärdet)
(Riddaren förestavar eden, X läser efter)
Jag, X, lovar och svär,
på min heder, på mitt liv
med hela mitt hjärta, hela min gärning
att kämpa mot ondskan i alla dess former
att alltid bistå broder eller syster i nöd
att intet för broder eller syster förtiga om Ordens angelägenheter
Så svär jag inför församlade bröder och systrar,
och inför Oden den Höge, Edsbäraren
Denna dag, den x i y.

Kännetecken

Historiskt har det främsta kännetecknet varit det svarta bandet med gyllene bård, men efter Keis förräderi mot Orden används bandet inte längre för att identifiera en ordensmedlem. Den Gyllene hjorten är en symbol som återfinns bland annat på Ordens banér och även på riddarnas tunikor som används vid sällsynta ceremoniella tillfällen. Andra klassiska kännetecken är visan ”Nu har vi lämnat Aahrens stad”, som de tappra äventyrarna kan höras sjunga. Att vissla den i mörkret var länge en signal för att identifiera fränder.

Rådet och beskyddare

I sin begynnelse hade Gyllene hjortens orden ett råd som gav ordensmedlemmarna uppdrag. Av rådet finns bara konung Dvalin kvar i livet men han har varit upptagen med försöken att befria sin frände Durin. Då och då skickar Dvalin bud till Orden om saker som Orden bör känna till eller undersöka men dvärgakonungens närvaro de senaste åren har varit ringa.

Orden har en lång rad välgörare och beskyddare, flera av dem är också med i Orden. Den viktigaste har varit den förre översteprästen Derion Dahl. Konung Vidar av Randersmark, Nanna av Aralantha, jarl Linn av Noedren och jarl Dana av Chelmar hör till andra som kan ge bröder och systrar stöd i råd såväl som dåd.

Ordensriddarna

{{img:927|De tre riddarna Jorund, Bard och Vanja tillsammans med konung Dvalin.|right|300px}}

Ordensriddaren utnämns av de övriga ordensriddarna eller av Rådet. Utnämning måste i det första fallet ske enhälligt av samtliga rid- dare för att den skall vara giltig. Titeln är ingen frälsetitel utan en ansvarstitel och följer därmed i stort bruket av riddartitlar i Aralantha. Det enda yttre kännetecknet på en ordensriddare är medaljongen av dvärgasmide.

Jarl Sigurd

Före detta jarl av Aralond, sedermera jarl av Aralantha. En av Ordens förgrundsfigurer från grundandet. Han reste sällan utan sin vän Gil-lome, alven. Har inte setts till på länge i ordenssammanhang då han lever ett stillsamt liv på en gård i Randersmark sedan tidigt 630-tal. Det sägs att han genomlidit svåra prövningar bortom Norrskenströskeln strax före Zaffras död, något som allvarligt tärt på hans hälsa.

Rafner av Trennevid

Bördig från norra Wenheim och en av Ordens effektivaste kämpar. Har i många år kämpat i det tysta och är en som inte drar sig för att infiltrera fienden om det så behövs. Han har varit medlem i Orden över 20 år. Man har dock inte hört av Rafner sedan belägringen av Hagre år 639.

Jorund Morgongåva-Dahl

Son till Överstepräst Derion Dahl. Kapten i Chelmarorden och friherre i Chelmar. Med i Orden sedan år 625. Har stridit både i Naronien och i det aralanthiska inbördeskriget. Jorund blev ordensriddare vid Grainers Grav år 633. Han har efter det tillbringat åren omväxlande i Lokes skugga i Njarka och i hemmet i Chelmar.

Bard av Zaardras

Svor riddareden vid Midvinter år 639 tillsammans med Kraka. Bard har tillsammans med zaardras länge funnits bland Ordens vänner innan han tog steget in i Orden på Stormidvinter. Bard har bland annat slagits vid Birest, funnit prins Almar och utfört ett flertal andra hjältedåd.

Vanja Köldgrip (den yngre)

Heimdallspräst som är bördig från Njarka. Svors in i Gyllene hjortens orden samtidigt som prästvigningen till läroman vid Midvinter år 639. Var med och återfann prins Almar och bidrog till att stoppa Hels döttrar. Kämpade mot Lokeprästerna i Njarka genom motståndsrörelsen Svart Snö. Dubbad till riddare av Gyllene hjortens orden år 643.

Fallna riddare

Kampen mot ondskan är aldrig utan risk. Många har stupat i kampen och fått sitt namn broderat på Ordens baner i gyllene stygn.

Fandral Flamhuvud

Wenheimare från Trennevid och barndomsvän med Rafner. Även Riddare av Wenheim. Fick sitt namn både på grund av sitt humör och en olyckshändelse. Dödades av Zaffra år 626.

Kraka Kartriterska (Draugdräperska)

Naronsk lärd som var den första i Orden att dräpa en draug. Kraka Kartriterska svors in i Orden på Stormidvinter efter att hon skickat tillbaka Nemevids sjunde furste till Hel. Kraka stupade i samband med slaget om Borgevid år 642.

Hendrik av Oxsala slott

Aralanthisk riddare, kapten i Chelmarorden, som också blev Edarins jarl av Odels under inbördeskriget. Försvann under inbördeskrigets dagar och var borta ett dussintal år. Hendrik fanns med bland de aralanthier som undsatte Stortemplet i slaget om Borgevid år 642. Han stupade vid templets port.

Rana Köldgrip

En asatroende frihetskämpe med adlig bakgrund från Njarka. Riddare sedan år 628. Var med och skickade draugarna Isengård och Agnor tillbaka till Hel, räddade prins Almar och deltog senare i slaget vid Nares Klinga. Avrättades av furst Kei försommaren år 643.

Krönikören

Orden har sedan mitten av 630-talet en krönikör. Riddarna beslutade att det behövdes någon i Orden som kunde föra bok över vad som hände och skriva ned saker så att inget glömdes bort. Den kanske viktigaste uppgiften för krönikören är att hålla kunskapen levande om vilka som är med i Orden och om de fortfarande är i livet. Första innehavaren av ämbetet var Ylva Lärd från Aahren som stupade i samband med slaget om Borgevid i midvintertid år 642. Sedan dess har ingen ny krönikör utsetts.

När ordensriddare möts för att överlägga om sakernas tillstånd deltar alltid krönikören om denne finns på plats.

Viktiga platser

På flera platser i Erborigien kan medlemmar lämna bud till varandra och få en stunds trygghet eller vila. De som sköter dessa platser är antingen med i Orden eller Ordens förtrogna. Andra platser värda att nämna är olika ordensmedlemmars gårdar och säten. Det viktigaste tillhör jarl Linn av Noedren – ordensmedlemmar är alltid välkomna i jarlaborgen.

Gyllene Hjortens värdshus

Orden grundades på värdshuset som än idag har en särskilt plats i många ordensmedlemmars hjärtan. Värdshuset ligger vid Gamla landsvägen, inte långt från den nya. Gyllene Hjortens värdshus har länge varit en av de sista utposterna före Naronien och dragit till sig allehanda människor. Kraften i platsen sägs också vara speciell. Det var hit som överstepräst Koshar på 200-talet flydde efter att ha blivit avslöjad som lokedyrkare. På samma plats besegrades hans son, trollkarlen Zaffra. En av Nems portaler finns också nära värdshuset. Stormidsommar år 625 firades på ängarna nedanför värdshuset, liksom flera senare midsomrar och midvintrar. Sedan många år driver Siri värdshuset och delar sin tid mellan Gyllene Hjorten och Tre Stenar som ligger vid Lambesjöns strand en bit österut. På grund av sitt utsatta läge i Björkskogen händer det ofta att värdshuset håller stängt.

Galne Galten

Galne Galten är ett värdshus i Tiria, i de mer undanskymda gränderna. Detta är den mest kända samlingsplatsen efter Gyllene Hjortens värdshus. Värdshusvärden är väl insatt i Ordens förehavanden och mycket pålitlig.

Bäverhyddan

Bäverhyddan är belägen utanför allfarslederna i skogen mellan Birest och Fyldiavettna. Här huserar värdshusvärden Arnur Mård, som må ge ett jovialiskt intryck men är en man med starka nypor och stark frihetslängtan. Mård ger husrum och information till ordensmedlemmar som gästar Bäverhyddan.

Farons Fäste

En ölstuga i Birest som fått sitt namn efter ordensbrodern Faron som var en förgrundsgestalt i det tappra försvaret av Birest stad. Ölutskänkaren här är en av Ordens förtrogna och har Faron själv att tacka för sitt liv. Nu när Birest blivit den sista utposten i det Fria Naronien så har Farons Fäste blivit en viktig mötesplats.

Svarta Tunnan i Borgevid

Med ett badhus som kuliss hade Gyllene hjortens orden ett högkvarter i Borgevid där medlemmarna kunde vila upp sig, byta information och planera nya hjältedåd. Svarta Tunnan stormades av stadsvakten, med förevändningen om olagligt spel, i samband med att templet stängdes i Borgevid år 643.

Viktigare årtal i Ordens historia

618 Dvalin håller fest och rådslag på Gyllene Hjorten.

619 Draken Zaffra besegras.

621 Prins Vidar tackar Orden för räddandet av Nanna vid välkomstfesten för sin brud.

622 Nems spira förstörs av överstepräst Ar.

623 Hövding Rannvi fritas vid den Gyllene Hjorten.

625 Stormidsommar. Konung Vidar bjuder på fest i nio dagar.

626 Zaffra besegras på Gyllene Hjorten. Riddar Fandral stupar. Därefter hyllas Orden av kung Gladoron av Aralantha.

626 Gravöl för Fandral. Orden får veta att konung Gladoron mördats av Mornam.

626-633 Aralanthas inbördeskrig. Ordensmedlemmar deltar både i den väpnade kampen och i att fi nna de tre gåvor som folket bar fram till Nar, så att Eduron kan besegra Mornam.

628 Rådslag i Borgevid, svärden kommer i fokus och de första nyheterna om draugar kommer. Rana dubbas till riddare av Orden.

631 Hjältar hittar vishetens svärd i Teres skugga.

632? Hjältar i Österled hittar styrkans svärd.

633 Hjältar finner rättvisans svärd.

633 Eduron besegrar Mornam vid Grainers grav, men dör själv kort därefter. Innan dess dubbar han Jorund till riddare av Orden.

634 Orden kommer till Gyllene Hjorten för att fi ra midsommar. Firandet blir kaotiskt med en delegation från Njarka som håller blotaren av Chelmar som gisslan på plats.

637 Hjältar i Orden dräper draugen som en gång var Nemevids sjunde furste.

637 Orden firar Stormidvinter på Derion Dahls gård.

638 Jarl Linn av Noedren bjuder in till fest och rådslag i Noedren för att fi ra Ordens 20 år. Tritidraugen dyker upp, men dräps av konung Vidar. Vigdir, medlem av Gyllene Hjortens Orden, dör.

639 Hjältar i Orden skickar draugarna Agnor och Isengård tillbaka till Hel.

639 Riddar Jorund Morgongåva – Dahl kallar Orden till midvinter på Gyllene Hjortens värdshus.

640 Prins Almar återfinns i sunnifagn av riddarna Bard och Rana. Friggstemplet i Hedevi bränns till grunden av lokespräster. Prins Keis ring återfi nns av Hartass. Många i Gyllene Hjortens Orden deltar i det blodiga slaget vid Nares Klinga där prins Almar slår tillbaka Njarkas här.

642 Flera medlemmar deltar i slaget om Borgevid, förlusterna blir stora. Bland de stupade finns två riddare, Kraka och Hendrik, samt ordens krönikör Ylva.

643 Orden bidrar till att stoppa Hels döttrars försök att förstöra världen men Keis omvandling från älskad prins till furste av Nemevid kommer som en överraskning. Ordensriddaren Rana avrättas när hon försöker stoppa furst Kei. Svarta Tunnan i Borgevid stängs.

Noveller