Den randerska kyrkan

Denna text är hämtad ur Vägen till Erborigien.

Den randerska kyrkans symbol.

Randersmarks kyrka grundades av de präster som tjänade folket i Randers trakter. De kom att utveckla en egen organisation och när man till sist på andra hälften av 200-talet fick kontakt med den Höges kyrka hade en särpräglad organisation hunnit uppstå.

I den Höges kyrka kallas den randerske översteprästen för blotaren av Lärke. Den randerska kyrkan, å sin sida, erkänner förvisso översteprästen i den Höges kyrka som gudarnas främste ställföreträdare i denna värld men är i alla frågor utöver de rent teologiska en helt fristående organisation.

Den ledande delen av den randerska kyrkan finns i landets stortempel i Lärke där det även finns en tempelskola. Detta har gjort att Lärke attraherar folk från övriga delar av Randersmark och från andra länder. Det är även där som den randerske översteprästen håller till. För övrigt finns stora tempel i Zaarvi, Havaport, Erdahem och Sharvi. I Randersborg finns stora offerlundar, men också ett mindre tempel i staden. Ungefär två femtedelar av landets präster verkar vid de stora templen, medan resten är knutna antingen till mindre tempel eller till sin klan där de oftast verkar på någon rik gård. Det randerska prästerskapet är mest knutet till klanerna och centralorganisationen är svag. Prästämbetet har en hög status i samhället och de flesta präster kommer från framstående släkter.

På det hela taget är kyrkan betydligt fattigare än moderkyrkan i Aralantha och det märks genom hela organisationen från kläder och utsmyckningar till antalet tempel. De inkomster man har kommer till största del som donationer från rika kvinnor, men även från landavkastning på gods som kyrkan äger och från utförda skrivartjänster. Kyrkan får normalt inga större bidrag från konungen även om det har hänt, till exempel efter framgångsrika härnadståg. Randerska kyrkan beskyddas av konungens här, till skillnad från moderkyrkan i Aralantha och Wenheim som har egna kämpar.

Prästranger

Det finns tre offermästare vars uppgift är att blota, vårda och vaka i stortemplets offerlund. De får inte lämna templet under sin ämbetstid. Randersmark har nio tempelmän vars uppgifter liknar de som tempelmännen har i den Höges kyrka.

Blotemännen förestår de stora templen i Erdahem, Zaarvi, Havaport, Markevi samt det mindre i Randersborg. Blotemännen motsvarar blotarna i Nars kyrka och har till sin uppgift att hålla kontakten med klanernas präster. Blotemännen används ofta som medlare i klanfejder.

Gudamännen finns inte i den randerska kyrkan, utan läromännen är de vanliga prästerna, som oftast verkar ute i någon av klanerna. Adepterna utbildas alltid i blotemännens tempel, med det sista året i stortemplet i Lärke. Utbildningen är kortare än i den Höges kyrka.

Läs mer