Den randerska kyrkan (gammal)

Detta är en äldre text, publicerad i Hjortspår 38 och bearbetad av Peter Engström. Den är i stort sett identisk med avsnittet om kyrkan i Randersmark ur Nars Kyrka i Erborigien.

Randersmark håller sig med ett betydligt mindre antal kyrkans tjänare än Aralantha, omkring 3000 präster räknas i hela riket, samt ungefär 6000 övriga som tillhör hushållet. På typiskt randerskt vis finns den ledande delen av kyrkan centraliserad till landets stortempel, som finns i Lärke. Staden har de senaste tio åren växt enormt, utbyggandet av stortemplet och tempelskolan har gjort att många har dragits dit från hela landet och även från andra länder. Landet har också stora tempel Zaarvi, Havaport, Erdahem och Sharvi. I Randersborg finns endast de stora offerlundarna, samman med ett mindre tempel inne i staden. Omkring två femtedelar av prästerna verkar vid dessa fem stora tempel, medan resten tillhör olika klaner och mindre tempel landet över. Prästerskapet kommer först och främst från mer framstående släkter bland klanerna, då yrket har hög status och innebär en särställning i det randerska samhället.

Kyrkan äger inga större landområden, och har aldrig kunnat påräkna några större subsidier från konungen; ehuru vissa åtbörder gjorts, speciellt efter lyckade härnadståg. De största inkomsterna kommer dock trots allt från landavkastning och som betalning för utförda skrivartjänster. Den randerska kyrkan har det, i jämförelse med den aralanthiska, i allmänhet fattigare, vilket återspeglas i hela kyrkoorganisationen; mässdräkterna har ett enklare snitt och antalet tempel är färre.

Kyrkans beskydd sköts av konungen och hans här till skillnad från den aralanthiska. Där finns Chelmarorden som har det till sin främsta uppgift. Chelmarriddarna finns representerade även i de övriga länderna men inte i Randersmark.

Kort fungerar organisationen så här:

Överstepräst

Det är han som leder landets kyrka, och svara bara inför översteprästen i Aralantha. Han står för alla viktiga blot, ceremonier såsom kungliga vigslar, dop, och begravningar och annat. Ämbetet bärs idag upp av Ranod Rickmundson, en fryntlig men något arrogant herre som numera är lite till åren kommen.

Offermästare

De tre offermästarna har till uppgift att vårda, vaka och blota i templets stora offerlund, och får inte någon gång under hela sin ämbetstid lämna tempelområdet.

Tempelman

Randersmark håller sig med nio tempelmän, med uppgifter snarlika kollegorna i Aralantha. Tillsammans med översteprästen och offermästarna bildar tempelmännen den randerska kyrkans ledning.

Bloteman

Templen i Zaarvi, Havaport, Erdahem, Sharvi och Randersborg leds vart och ett av en bloteman. Blotemannens uppgifter motsvarar till stor del av de aralanthiska blotarnas. De har ansvaret för alla tempel inom deras område, adepternas utbildning och viktiga blot. Det är oftast från blotemännens skara nya tempelmän tas, när behovet uppstår. Det är vanligt att blotemännen anlitas som medlare i olika klanfejder.

Läroman

Läromännen är de vanliga prästerna, ett yrke som har en hög status i det randerska samhället. De flesta läromän verkar ute bland sina klaner, endast ett mindre antal är bundna till templen.

Adept

Adepter är prästlärlingar som vanligtvis börjar sin träning redan vid sju års ålder. De tas ut av Blotemännen och för börja en lärlingstid i det lokala templet. Vid 16 års ålder avgörs om adepterna lämpar sig för prästkallet. De som uttas skickas till skolan i något av stortemplen. Vid 21 års ålder är utbildningen avslutad, och adepterna upphöjs till läromän. Under utbildningen har de då studerat tal- och skriftkonst, teologi, liturgi historia, litteratur samt en del andra ämnen.