Magi

Denna text är hämtad ur Vägen till Erborigien.

Erborigien är en magisk värld där företeelser som vi inte känner igen från vår värld förekommer. Magin finns inte bara i magikerns händer utan även i prästernas runosånger och galdrar, danserskornas extatiska danser, älvornas synförvändning och illvättarnas onda krafter. Allt detta är magi men all magi fungerar inte på samma sätt – den har inte ens samma källa. Endast en liten del av magin utövas av skolade personer som använder besvärjelser och trollformler på det sätt som är känt som Nems system. Det är dessa personer som i Erborigien kallas magiker.

Magiker och trollkunniga

Hög spetsig hatt, knotig vandringsstav och långa vida kåpor; så ser faktiskt många erborigiska magiker ut. Magikern tycker om att visa sitt yrke och statusen som följer med det. Magi är en stor konst med lång tradition och utövarna verkar lika ofta genom sin utstrålning som genom besvärjelser. En magiker hastar aldrig och uppträder eftertänksamt och lugnt. De drar sig också in i det längsta för att behöva använda sina krafter. Besvärjelser görs med långsamma gester och sakta uttalade ord. Magikerna är alltså inte som genrebilden av fantasymagiker med mycket blixtar och dunder.

Att vara trollkarl är i Erborigien inte detsamma som att vara magiker. Magiker har fått sin skolning vid magikernas gille i Aahren i Aralantha. De anser sig vara de enda legitima magiutövarna och de sanna förvaltarna av Nems system. De som lärt sig magi på annat sätt kallar magikerna föraktfullt för trollkarlar, trollpackor eller besvärjare.

De andra trollkunniga är en brokig skara. Ofta har de fått sin utbildning i mindre skolor eller hos enskilda läromästare. I Naronien finns exempelvis en tradition av trollkarlar som har specialiserat sig på sinnespåverkande magi. De har en betydligt ljusskyggare framtoning än magikerna och har undvikit att förvarna om sina förmågor genom uppseendeväckande klädedräkt eller uppträdande.

Det är viktigt att komma ihåg att magiker såväl som magi är sällsynta fenomen i Erborigien. Det är få som kan säga att de faktiskt träffat en magiker och den som gör det kommer säkerligen att minnas det hela livet. Vanligt folk betraktar ofta magiker med en blandning av skepsis och vördnad. Man är väl medveten om att magiker är kraftfulla och därmed säkerligen farliga och det är säkrast att hålla sig ur vägen för dem. Undantaget är Randersmark, där skepsisen har övergått i ren rädsla och vördnaden i förakt. De vidskepliga randersmarkarna skyr allt magiskt som elden och den som besitter några som helst trollkrafter gör bäst i att hålla tyst om det.

Nems system

Kärnan i den skolade magin är det system som Nem lärde ut till människorna. Detta bygger på de fyra dimensionerna. Besvärjelser byggs genom att dessa aspekter kombineras i ord, gester och symboler.

Nems system är enbart ett sätt att hantera magin som finns i världen men det är inte det enda sättet. Alver känner exempelvis till andra magiska system, som är mer avpassade för deras kynne och läggning. För övrigt vet man inte särskilt mycket om de ickemänskliga varelsernas sätt att bruka magisk kraft.

Även bland människor finns varianter av Nems system som lägger tyngdpunkt vid andra aspekter, till exempel natur och växande eller människans sinne. De människor som är skolade i dessa alternativa system har dock inte samma repertoar som de som brukar Nems system. De kan dock vara kraftfullare inom sitt smala specialområde.

Dimensionerna

Första dimensionen Jord
  Luft
  Eld
  Vatten
Andra dimensionen Sanning
  Illusion
Tredje dimensionen Tid
  Rum
Fjärde dimensionen Liv
  Död

Magiskolor

Magi lärs ut av Gillet för magi och trolldom i Aahren. Denna skola är strikt organiserad i fyra kollegier. Utbildningen sker genom att en student går som lärling hos en mästare till dess att hon kan upphöjas till fullvärdig magiker. Gillet har insett att magi som kanaliseras genom besvärjelser tar sin effekt från andra delar av världen. Det finns en ömtålig balans mellan krafter i världens väv som rubbas av att en besvärjelse kastas. En magiker måste därför vara mån om att balansen inte rubbas. Gillet i Aahren ser sig själva som väktare av balansen. Magikerna föraktar alla trollkarlar och försöker till och med bekämpa dem eftersom de verkar utan tanke på balans och konsekvenser.

I Aralantha fanns det tidigare även en stor samling magiker i Erdamaar. Dessa hade i allmänhet fått sin utbildning i gillet och delade synsättet att balansen ska bevaras men föredrog att ha sin verksamhet i en lite stillsammare stad. I Erdamaar fanns det även en stor samling alkemister. Alkemister brukar Nems system på ett eget sätt och verkar genom att kombinera de element som finns i metaller och vätskor. Många magiker och alkemister försvann dock från Erdamaar under Mornams tid när de fick utstå pöbelns vrede.

Flera år senare, efter furst Keis återkomst, har magikerna fått ett uppsving i Nemevid. Kei hyllar Nem och hans läror. De som kan bruka Nems system har särskilt välkomnats till den nyinrättade Nems skola. Detta lärosäte har snabbt blivit en samlingspunkt för magiker från hela världen och nyfikenheten inför magins mysterier har där väckts på ett sätt som inte setts vid gillet i Aahren sedan utvandringen. Gillet i Aahren förhåller sig avvaktande till den nya skolan eftersom man tvivlar på att Nems skola strävar efter att bevara balansen i samma utsträckning som gillet.

Magi i ting och platser

En skicklig magiker kan binda magi i föremål eller i olika platser. Brukad på detta sätt kan magi ha många olika syften, till exempel att hjälpa magikern eller att hindra fiender. Enkla skyddsbesvärjelser som tillfälligt leder förföljare på villovägar, eller besvärjelser som gör en pil mer träffsäker är möjliga att skapa för många magiker. Det är dock ytterst få magiker som är tillräckligt skickliga för att kunna skapa kraftfulla föremål.

Vissa platser anses också vara starkare och enklare att använda magi på än andra. Det är ställen som på olika sätt utgör knutpunkter i de krafter som används i Nems system. På dessa platser kan man ofta återfinna magiker eller byggnader som uppförts av magiker. Några kända exempel som finns listade hos gillet i Aahren är, förutom gillet självt, Nems gadd, den del av Nemevid där Nems skola är förlagd, ön Bakhrat, Gyllene Hjortens värdshus och Källflödesborgen.

Läs mer